کتاب های تشریفات

کتاب استانداردهای تشریفات

کتاب استانداردهای تشریفات نویسنده: دکتر احمد یحیایی ایله ای ناشر: كارگزار روابط عمومي    ۶۶۹۴۳۶۷۰ (۰۲۱) ۰۹۱۲۱۹۳۸۴۱۹

کتاب مدیریت تشریفات

نویسنده: دکتر احمد یحیایی ایله ای ناشر: كارگزار روابط عمومي    ۶۶۹۴۳۶۷۰ (۰۲۱) ۰۹۱۲۱۹۳۸۴۱۹

کتاب تشریفات مدیران

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای انتشارات جاجرمی ۰۲۱۸۸۸۲۴۰۹۶ آقای صفار   ۰۹۱۲۳۳۴۷۰۴۶

کتاب اصول و آداب تشریفات

نویسنده: دکتر احمد یحیایی ایله ای ناشر: كارگزار روابط عمومي    ۶۶۹۴۳۶۷۰ (۰۲۱) ۰۹۱۲۱۹۳۸۴۱۹